Eann Gedicht vom Hinn eann Els

Eann oisem schiene Hesselaand,

do wonn zwää Leu jo so bekaant.

Hinn häiß der Mann, eann Els die Fraa,

däi wonn so domm 's eass nitt ze saa.

Äimol inn Morje, wäi mear soag,

eass goab ihn schiene Sommerdoag,

do moicht die Els deas Stibbche räi,

weil se wollte fott minäi.

Däi Els, däi moicht nitt lang e Schwätzche,

däi zugg sich aa, eann droht sich's Schnätzche.

Der Hinn, der langt der Stäacke roabb,

eann sasst der Struhhout uff eann Kopp.

Die Els, däi hing der Korb a'n Ärm,

eann die Sonn, däi schäin so wärm.

Do räif der Hinn: "Ei Elsewitt,

den Hausdierschlissel feann aaich nitt!"

Däi zwää, däi hu gesucht minäi,

däi schmäiße alles durchenäi.

Däi suchte vonn eann suchte heanne,

der Schlissel woar doch nitt ze feanne.

Do säät der Hinn: "Was winn mir dou,

aaich beanne se mit Goddel zou."

Do spricht die Els: "Doas gitt doch nitt,

däi nomme ois doch alles mit,

däi mache sich doch käi Geweasse,

doas Goddel hu däi schnäall verreasse."

Däi zwää, däi fanne goar käi Rouh,

"Wäi bränge mir däi Hausdier zou?"

Do hutt die Els inn Eannfall kritt!

"Hinn, hänk se aus, eann neamm se mit."

Der Hinn der denkt, aaich heann mei Fraa,

eann hink se aus, eann deat se draa.

Eann wäi däi zwää den Waaldweg gieh,

do spricht der Hinn: "Aich kann naut mie."

Do stie däi zwää, eann dou mol rouhe,

eann dou a eahrer Hausdier houwwe.

Do spricht der Hinn: "Wann Räuwer komme,

da sei mir zwää jo doch die Domme,

mir sei weit fott vaa oisem Häim,

mir mache ois do uff den Bäim".

Eann schut woar he äach owe druff,

eann zugg die Hausdier äach noch nuff.

Die Els, däi hat jo eare Last,

uff äimol sasse äach uff'm Ast.

Se wonn kaum druff 's eass nitt gelohe,

di kam 's Gesindel aagezohe.

Däi Räuwer deare sich frohlocke,

eann däi zwää, däi wonn jo erschrocke,

itz saße se do owe druff,

eann onne häile däi sich uff,

eann deare äach noch groat verzeahn,

se willte itz den Hinn besteahn.

Weil bei dem schiene Wearrer hau,

wier der doch fott, eann nitt eam Bau.

Do konnt der Hinn jo naut mie rouhe,

eann konnt naut mie die Hausdier houwe.

Eass deat inn Donner eann däi fäil roabb,

eann fäil den Räuwer uff eann Kopp.

Däi sprange fott eann deare kräasche,

groat als hätt mische verdresche.

Eann däi zwää ginge häim zerick,

die "Dommhät", doas woar eare Glick!

eine Seite zurück